| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

A Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
A-F:Alçak frekans, odyo frekans, ses frekans.
A/D-D/A Çeviriciler:Bilgisayarlı müzik sistemlerinde (CD, DAT, HD Recording sistemler) analog bilgileri digital'e ya da bunun tersini yapan elektronik devreler. Bunlar kalitelerine göre fiyatlanırlar. Sistem maliyetlerinde büyük yer tutar. Örneğin, üzerinde bu çeviriciler bulunmadığından Waveboard'ın fiyatı oldukça düşüktür.
A/V:Audio/Video (Ses görüntü).
A2Z:Adres http//a2z.Iycos.com/Lycos'(un A2Z klasörü INTERNET'in kalabalık alanında yeni bir yer alıyor. A2Z'de çocuk sayfalarından, dünya film festivallerine, UFO'lardan, sanal fiziğe, her türlü konuyu bulabilirsiniz.
Access:Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.
Access Mechanism:Erişim Mekanizması. Bir veya birden fazla yazma ve okuma kafasını, istenilen yazma ve okuma konumuna getiren mekanizma. Bu mekanizma, yazma ve okuma kafaları sabit olan sistemlerde veri ortamını hareket ettirmek için kullanılır.
Access Privileges:Dosyalarda değişiklik yapmak ve erişmek için imtiyaz.
Access time:Belleği okumak için gerekli süre.
ACCUFIND:Adres http//nln.com/Accufind JavaScript motoru NetScape tarayıcınıza yepyeni bir güç ekliyor. Bulmak istediğiniz kaynakların en iyilerini AccuFind'da bulabilir; aradığınız kaynaklara kolayca ulaşabilirsiniz.
Accuracy:Hatadan uzaklık derecesi. Accuracy, Precesion ile karıştırılır. Perecision, herhangi bir ölçme işleminde hassasiyet için kullanılır.
ACTV:Klasik televizyonlardan biraz daha iyi resim kalitesi olan HDTV sistemine geçiş olarak kabul edilen TV yayın sistemi.
Açılacak Doküman Adı:Web sayfasının sunucu üzerindeki spesifik dosya adını belirtir. Kullanma zorunluluğu yoktur.
:Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemidir. Bir ağ WAN ve LAN'ların değişik birleşimlerinden oluşabilir. Yerel Alan Ağı (Local Area Network), Geniş Alan Ağı (Wide Area Network), ağlararası ağ (internet).
Ağ-Ağ Arabirimi:(Network-to-Network Interface/NNI) Frame Relay Servisi veren ağlar arasındaki bağlantıları tanımlar. Bu tanım Frame Relay Servisinin dünya çapında verilmesine olanak sağlar.Frame Relay yüksek hız ihtiyacından dolayı öncelikle LAN-WAN-LAN bağlantısında uygulama alanı bulduğu için LAN bağlantılarına uygun PVC desteğine dayalıdır.Uzlaşmaya varılan bu iki uygulama dışında şu konular üzerinde çalışmalar devam etmektedir
AD/DA Çevirici:Analog ses işaretlerini sayısal işaretlere ya da tersi işlemi aynı şekilde hazırlayan devrelerdir.
Adapter (Adaptör):Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan iki konnektörün veya cihazın bağlanmasını sağlayan bir aracı cihaz.
Adaptör:Uygunlaştrıcı, çevirici, güçkaynağı.
ADC:Analog sinyalleri karşılığı olan dijital sinyallere dönüştüren bir cihaz.
Address:Bir kayıdı, bölümü veya bilginin saklı olduğu kısımı ifade eden isim, etiket veya rakamdır.Address (Adres)Internet'te kullanılan üç tip adres vardır. Bunlar e-posta adresi; IP, internet ya da Internet adresi; ve donanım ya da MAC adresidir.
Address (Adres):Bir sistem ya da ağdaki bir cihazda veya diğer veri kaynaklarında bulunan bir dosyanın yeri için ayrılmış özel kod. Bir kullanıcının yerini belirten dizi.
Address resolution:Alfasayısal bir Internet adresine karşılık gelen sayısal fiziksel adrese çevirme işlemi.
Administrative Domain:Yönetsel Alan. Tek yönetim birimi tarafından idare edilen ana sistemler, yönelticiler, ve birbirine bağlı iletişim ağlarının bütünü.
Aerial:Anten
AF:Auto-focus. Kameralarda netliğin otomatik olarak sağlanmasıdır.
AIX:IBM tarafından geliştirilen UNIX tabanlı işletim sistemi.
ARPANET:İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar AğıARPA tarafından finanse edilen ve Internet'e öncülük eden bir uzun mesafe iletişim ağıdır. İletişim konusundaki araştırmalara temel oluşturmuş, Internet'in geliştirilmesi sırasında omurga rolü üstlenmiştir. ARPANET birbirine kiralık hatlar üzerinden bağlı ve paket anahtarlayan bilgisayar sistemlerinden oluşmuştu. Savurma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (Defence Advanced Research Projects Agency).
AUP:Kabul Edilebilir Kullanım PolitikalarıBirçok transit iletişim ağı üzerlerinden geçecek bilgilerin içeriğini kısıtlamaktadır. En çok bilinen örnek NSFNET'in ticari kullanıma izin vermeyen kabul edilebilir kullanım politikalarıdır. AUP yürütmesi ağa göre değişmektedir. National Science Foundation.
A Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
abece:alphabet
abecesayısal:alphanumeric
abecesel:alphabetic
açmak:turn on
açık:open (n)
açık göstergesi:power-on indicator
Açık Mimari:Open Architecture
açık ortam çerçevesi:open media framework
açık sistem:open system
Açık Sistemler Bağlantısı:Open Systems Interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi:Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi:open systems architecture
açıklama:remark
açıklık:aperture
açılan:drop-down
açılan liste:drop-down list
açılan menü:drop-down menu
açılır menü:pop up menu
:network
ağ geçidi:gateway
ağ oluşturma:networking
ağ topolojisi (ilingesi):network topology
ağ yöneticisi:network manager
ağ yönetimi:network management
ağaç ağ:tree network
ağaç yapısında arama:tree search
adamak:dedicate
adanmış:dedicated
adlandırma kuralları:naming convention
adres:address
adres dönüştürme:address translation
adres mektup birleştirme:mail merge
adres yolu:address bus
Adsız:Untitled
ak kara:black-and-white
aksaklığa dayanıklı:fault tolerant
aksaklık:fault
aktarmak, aktarım:transfer
aktarmasız hat:nonswitched line
aktarım hızı:transfer rate
akü:battery
akım:current
akış çizimi:flowchart
akış, akmak:flow
akışkan:fluid
alan:field
alan çizgesi:area chart
algoritma, Harzemli Yolu:algorithm
algılanır:detectable
almak:receive
alt:child
alt düzey dil:low-level language
Alt Gr tuşu:Alt Gr key
alt kenar boşluğu:bottom margin
Alt tuşu:Alt key
alt uç:low end
altçizgi, altını çizmek:underscore
altlık:footing
altını çizmek, altı çizili,:underline
alıcı:receiver
alıcı verici:transceiver
alındı:receipt
alındı damgası:acknowledge character
alındılamak:acknowledge
alıntı kütüğü:token file
alıştırma:exercise
amaç:purpose
amaç program:object program
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü:American National Standards Institute
ana:master
ana bant:baseband
ana bellek:main storage
ana çevrim kartı:mainboard
ana çizgiler:outline
ana dizin:home directory
ana işlem birimi:central processing unit
ana kablo:trunk cable(ESCON)
ana kart:mainboard
ana kopya:master copy
anabilgisayar:mainframe
anadil:native language
anahtar:key
anahtar sıralı erişim:keyed sequential access
anahtar sözcük:keyword
anahtar teslimi:turn-key
anahtarlamak:relay
anahtarlı uzatma kablosu:power strip
anayol:highway
anlamsız veri:garbage
anlatım:expression
anlaşma:handshake
anlık (sorgu):adhoc (query)
anlık veri:immediate data
antet:Letterhead
anımsatıcı:reminder
anında:on the fly
anında durdurmak:hard stop
ara:intermediate
arabelleğe alma:buffering
arabellek:buffer
arabirim:interface
araç:tool
Araç çubuğu:Toolbar
araç kutusu:toolbox
Araç paleti:Tool palette
araç takımı:toolkit
aracı:agent
arakesit:intersection
aralık:interval
aralıksız liste:compact list
arama:lookup
Arap sayıları:Arabic numbers
araya eklemek:insert
araya girme:intervention
ardışık:consecutive
ardışık düzen:pipeline
aritmetik:arithmetic
arkadan aydınlatmalı:backlit
arma:alias
artalan:background
artalan işi:background job
artan:ascending
artan sıra:ascending order
artbilgi:trailer
artetiket:trailer label
artma miktarı:increment
artı imi:plus sign
artık satır:orphan line
artıklık:redundancy
artıklık denetimi:redundancy check
artımlı yedekleme:incremental backup
artırma:increment
artırmak:increase
arıza:malfunction
asal sayı:prime number
asılı girinti:hanging indent
atama:assignment (n)
atama deyimi:assignment statement
atamak:assign
Atamayı kaldırmak:Unassign(to)
atlamak:omit
atmak:discard
avuçiçi bilgisayar:palmtop computer
ayak:foot
ayak (foot çoğulu, bkz. foot):feet
ayar:tune
ayarlamak:calibrate
ayarlayıcı:tuner
aygıt:device
aygıt simgesi:device token
aygıt sürücü:device driver
aygıttan bağımsız:device independent
aynı satırda satırbaşı:zero index carrier return
ayraç:parenthesis
ayrıcalık:privilege
ayrık:discrete
ayrılabilir kaynak:allocatable resource
ayrılmış dilim:exploded pie
ayrım:discrimination
ayrım çözümleme:gap analysis
ayrıntı:detail
ayrıntı raporu:detail report
ayrıştırmak:parse
ayırmak:reserve
azalan:descending
azalan sıra:descending order
azalma miktarı:decrement
azaltmak:decrement
aşağı:down
aşağı akım:downstream
aşağı ok:down arrow
aşağıdan yukarıya ayrıştırma:bottom-up parsing
aşağıdan yukarıya programlama:bottom-up programming
aşama:milestone
aşamalı:progressive
aşı programı:vaccine program
A Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
a-bus:bkz. accumulator-bus
abbreviate:kısaltmak
abend:bkz. abnormal end
abnormal end:olağandışı son
abnormal termination:olağandışı son
abort:durdurmak
abort sequence:durdurma dizisi
ABS():bkz. absolute
absolute:salt
absolute address:salt adres
absolute device:salt aygıt
absolute loader:salt yükleyici
abstract:soyut
abstract syntax tree:soyut sözdizim ağacı
AC:bkz. alternating current
ACC:bkz. accumulator
accelerate:hızlandırmak
acceleration:ivme
accept:onaylamak
accesibility:erişilirlik
accesible:erişilir
access:erişim
access method:erişim yöntemi
access time:erişim süresi
accessory:donatı
accumulate:biriktirmek
accumulator:birikeç
accumulator-bus:birikeç yolu
accuracy:doğruluk
ACK:bkz. acknowledge character
acknowledge:alındılamak
acknowledge character:alındı damgası
acknowledgement:alındı
acoustic:yankılanımlı (s)
acoustic coupler:yankılanımlı bağlayıcı
acronym:kısaad
action bar:menü çubuğu
activate:etkinleştirmek
active:etkin
activity:etkinlik
activity counter:işleklik sayacı
activity ratio:işleklik oranı
actuator:erişim düzeneği
adapt:uyarlamak
adapter:bağdaştırıcı
added value:katma değer
addend:toplanan
address:adres
address bus:adres yolu
address conversion:adres dönüştürme
address translation:adres dönüştürme
addressee:alıcı
adhoc (query):anlık (sorgu)
adjacent:bitişik
adjust:ayarlamak
administrator:yönetici
Adobe Type Manager:tanımı yazılacak
adopt:edinmek
advance:ilerlemek
advanced:ileri
Advanced Interactive Execute:tanımı yazılacak
Advanced Peer to Peer Networking:tanımı yazılacak
Advanced Program to Program communication:tanımı yazılacak
advantage:yarar kazanımı
after-image:değişiklik sonrası kopya
agent:aracı
aggregate:kümelemek
aid:yardım
AIX:bkz. Advanced Interactive Execute
alarm:uyarı
alarm clock:çalar saat
alert:uyarmak
alert (n):uyarı
algorithm:algoritma, Harzemli Yolu
alias:öteki ad
align:hizalamak
all:tümü
all authority:tam yetki
all caps:tümü büyük harf
all rights reserved:tüm hakları saklıdır
all-points addressable:tüm noktaları adreslenir
allocatable resource:ayrılabilir kaynak
allocate:ayırmak
allocation unit:yerleşim birimi
alphabet:abece
alphabetic:abecesel
alphanumeric:abecesayısal
ALT:bkz. Alternate
Alt Gr key:Alt Gr tuşu
Alt key:Alt tuşu
alter:değiştirmek
alternate:öteki
alternate character set:öteki karakter seti
alternate code page:öteki kod sayfası
alternate collating sequence:öteki birleştirme sırası
alternate current:dalgalı akım
alternate track:yedek iz
alternating:dalgalı
alternating current:dalgalı akım
alternative:seçenek
ALU:bkz. Arithmetic and logic unit
AM (12 saatlik zaman biçimi):ÖÖ (Öğleden Önce)
American National Standard Code for Information Interchange:tanımı yazılacak
American National Standards Institute:Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
ampersand:ve imi
amplifier:yükselteç
amplitude:genlik
analog:örneksel
analog-to-digital converter(ADC):örnekselden sayısala dönüştürücü
analogy:örnekseme
analysis:çözümleme
analyzer:çözümleyici
anchor point:demir atma noktası
animate:canlandırmak
animation:canlandırma
annotation:ek açıklama
ANSI:bkz. American National Standards Institute
answerback:karşılık vermek
anticipatory buffering:önceden ara belleğe alma
anticipatory paging:önceden sayfalama
anticlockwise:saat yönünün tersi
antistatic:durağan olmayan
antonyms:karşıt anlamlılar
aperture:açıklık
API:bkz. Application Programming Interface
apostrophe:kesme imi
APPC:bkz. Advanced Program to Program Communication
appear:görünmek
append:sona eklemek
appendix:ek
Applet:İstemci tarafı
application:uygulama
application enabling:uygulama altyapısı sağlama
application program:uygulama programı
Application Programming Interface:tanımı yazılacak
application requester:uygulama istemcisi
application server:uygulama sunucusu
application software:uygulama yazılımı
apply:uygulamak
APPN:bkz. Advanced Pear to Pear Networking
approve:onaylamak
approximate:yaklaşık
Arabic numbers:Arap sayıları
arbitrary:isteğe bağlı
arc:yay
architecture:mimari
archive:belgelik
area:alan
area chart:alan çizgesi
argument:bağımsız değişken
arithmetic:aritmetik
arrange:düzenlemek
array:dizi
arrival sequence access path:geliş sıralı erişim yolu
arrow:ok
arrow head:ok ucu
arrow key:ok tuşu
article:yazı
artificial:yapay
artificial intelligence:yapay anlayış
artwork:çizim
ascender:harfin üst çıkıntısı
ascending:artan
ascending order:artan sıra
ascent:harfin üst çıkıntısı
ASCII:bkz. American National Standard Code for Information Interchange
aspect ratio:en boy oranı
assembler:çevirici
assembly:çevirme
assembly language:çevirici dili
assign:atamak
assignment (n):atama
assignment statement:atama deyimi
assistance:yardım
assocation:ilişki, birlik
associate:ilişkilendirmek
associative memory:çağrışımlı bellek
assume:varsaymak
assumption:varsayım
assurance:güvence
asterisk:yıldız imi
asymmetric:bakışımsız
asynchronous:zamanuyumsuz
asynchronous transmission mode:tanımı yazılacak
ATM:bkz. Automated Teller Machine
attach (hardware):bağlamak
attach (software):iliştirmek
attachment:ek
attachment (hardware):bağlantı
attended operation:gözetimli işletim
attention:uyarı
attribute:öznitelik
audible:sesli
audio:ses
audio tape:ses şeridi
audit:denetlemek
audit trail:denetleme izi
authenticate:doğrulamak
authentication:kimlik denetimi
authority:yetke
authorization:yetki
authorize:yetkilendirmek
authorized:yetkili
auto:özdevimli
auto adjust:özdevimli ayar
auto answer:özdevimli yanıt
auto call:özdevimli çağırma
auto link:özdevimli bağ/bağlantı
auto logon:özdevimli bağlantı
auto select:özdevimli seçme
auto Update:özdevimli güncellemek
auto-dim:özdevimli görüntü karartma
auto-dim interval:karartma için bekleme süresi
auto-feed:özdevimli besleme
autocorrelation:öz ilinti
automata:özdevinir
automated teller machine:özdevimli vezne
automatic:özdevimli
automatic Startup:özdevimli başlama
automatically:özdevimli
automation:özdevinim
autosave:özdevimli kaydetme
autosave frequency:özdevimli kaydetme sıklığı
auxiliary:yardımcı
auxiliary storage:yardımcı bellek
availability:kullanılırlık
available:kullanılır
average:(aritmetik) ortalama
axis:eksen
axis translation line:eksen kaydırma çizgisi

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z