| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

V Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
VDOWAVE:: VDOWave hareketli görüntüleri sıkıştırmakta kullanılan ilginç bir yöntemdir. Bu yöntemin en somut örneği VDOLive'dir. Bu aygıt popüler Web tarayıcılara eklenerek eş-zamanlı videoların büyük ölçüde sıkıştırılarak görüntülenebilmesini sağlamıştır.
VERONICA:: Adres: http://www.scs.unr.edu/veronica.html
VGA (Video Graphies Aray):: IBM PS/2 EGA'ya uyumlu grafik cihazı. Analog monitörleri de destekler.
VHD (Video High Density):: Yüksek yoğunluklu video disk. Üç renk sistemine de uyar. Amerika'nin 525, Avrupa'nın 625 satırlı TV ekranlarına adapte olabilir.
VHF (Very High Frequency):: Çok yüksek frekans. 30 MHz'den yukarı, dalga boyu da 10 metrenin altındadır. Çok kısa dalgaların yayım ve alımı için genellikle yönlendirilmiş anten kullanılır.JVC tarafından bulunan en popüler 1/2 inçlik tüketici bantı formatı. Daha geliştirilmiş bir şekli ise Super VHS (S-VHS) diye bilinir.
Virtual Reality:: Bir yerde gerçekten bulunduğunuz hissi, sağlayan, yüksek derecede gerçekçi bilgisayar simulasyonları.Kendini programlara yamalayan, bu programlarla ilişki kuran sistemlerdeki programlara da yamalanarak yayılan program. Virüsler genelde bulundukları sisteme çeşitli zararlar verirler. Truva Atı (Trojen Horse), solucan (worm).
Virus:: Zarar vermek amacıyla kendini programlara kopyalayan, bu programlarla ilişki kuran, sistemdeki diğer programlara da yamanarak yayılan program.
Visual Basic:: Görsel diller içerisinde, gerçekten esnek bir dil olması, üzerinde herhangi bir değişkenliğin kısa zamanda yapılabilmesi büyük avantaj. Esnek bir dil oluşu nedeniyle uyumlu çalışma özelliği ileri düzeyde. Günümüzde Visual BASIC'in 4.0 versiyonu bile çıkmıştır.
Visual search:: Video kameralarda çekilen görüntülerin kontrol edilmesini sağlayan ve normalden üç misli hızla yapılan arama.
Volatile memory:: Geçici bellek.
VPS:: Video programlama sistemi. Televizyondaki bir programın başlangıcından sonuna kadar tam olarak alınabilmesine imkan verir. Bunun için televizyon verici istasyonun özel bir sinyal göndermesi gerekir. Bu sinyali tanıyan video cihazı otomatik kayda geçer. Yayın sonunda gönderilen bir başka sinyalle de video cihazı otomatik kapanır. Bu özellikle şimdilik Türkiye'de bulunmamaktadır.
VRML:: 3 boyutlu görüntüleri taşıyabilecek şekilde Web sayfaları oluşturabilen bir dil.
VSAFE:: Bilgisayarınızdaki virüs hareketlerini izler.
VİVA MAESTRO 16 VR:: Bir ses kartı çeşididir.
V Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
varlık:entity
varolan:existing
varsaymak:assume
varsayılan:default
varsayılan değer:default value
varsayım:assumption
varış:destination
varış adresi:destination address
vazgeç:cancel
vazgeç düğmesi:cancel button
ve imi:ampersand
Venn çizimi:Venn diagram
veri:data
veri aktarım hızı:data transfer rate
veri aktarımı:data transfer
veri alıcı:data receiver
veri azaltma:data reduction
veri bağlantısı:data link
veri bankası:data bank
veri belgesi:data document
veri biriktirici:data sink
veri bütünlüğü:data integrity
veri çatalı:data fork
veri çevriyazımı:data transcription
veri dağıtıcısı:data dispenser
veri değişim biçimi:data interchange format
veri erişimi:data access
veri girişi:data entry
veri güvenliği:data security
veri gönderisi:data reference
veri havuzu:data repository
veri hızı:data rate
veri iletimi:data transmission
veri iletişim:data communucation
veri iletişim donatımı:data communucations equipment(DCE)
veri iletişim hızı:data signalling rate
veri iletişimi:datacommunucations
veri kaynağı:data source
veri koruma:data protection
veri kütüğü:datafile
veri metni:data text
veri modeli:data model
veri saklama birimi:data storage unit
veri saklama yoğunluğu:data storage density
veri sayfası:datasheet
veri sözlüğü:data dictionary
veri taban çizgisi:data reference line
veri tabanı:database (DB)
veri tabanı yönetim sistemi (VTYS):database management system(DSMS)
veri tableti:data tablet
veri toplama uçbirimi:data collection terminal
veri tutanağı:data record
veri türü:data type
veri yapısı:data structure
veri yazbozu:Data-flip-flop
veri yolu:data bus
veri yönetimi:data management
veri/metin birleştirme:data/text merge
verimlilik:efficiency
veritabanı:database
veritabanı bütünlüğü:database integrity
Video Grafik Bağdaştırıcı:Video Graphics Adapter
Video Grafik Dizisi:Video Graphics Array
virgül:comma
virgüle göre hizalama:comma alignment
virgülle sınırlanmış:comma delimited
virüs:virus
vurgu imi:diacritical mark
vurgulamak:highlight (to)
vurgulu seçenek:preselected choice
vurum:pulse
vuruş:impact
vuruşlu yazıcı:impact printer
vuruşsuz:nonimpact
V Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
vaccine program:aşı programı
Valid:Geçerli
validate:geçerliğini denetlemek
validation check:geçerlik denetimi
value:değer
variable:değişken
vary off:kullanılmaz kılmak
vary on:kullanılır kılmak
vector:yöney
vector graphic:yöneysel grafik
vector symbol set(VSS):yöneysel simge kümesi
vectorial:yöneysel
vendor:sağlayıcı
Venn diagram:Venn çizimi
verification:doğrulama
verify:(doğruluğunu) sağlamak
versatile:çok yönlü
version:sürüm, uyarlama
vertical:düşey
vertical redundancy check:düşey hata denetimi
VGA:bkz. Video Graphics Adapter
video:görüntü
video card:görüntü kartı
Video Graphics Adapter:Video Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics Array:Video Grafik Dizisi
video memory:görüntü belleği
video monitor:görüntü monitörü
Video screen:Görüntü ekranı
video tape:görüntü şeridi
videoconferencing:görüntülü toplantı
view:görünüm, görüntüleme
viewpoint:bakış açısı
virtual:sanal
virtual memory:sanal bellek
virus:virüs
vision:(1) görüş, (2) uzgörüş
visual:görsel
vocabulary:söz varlığı
voice:ses
voice recognition:ses tanıma
voice synthesizer:ses bireşimcisi
voice-grade channel:ses kanalı
void:geçersiz
volatility:oynaklık
volume:(1) oylum, (2) ses düzeyi, (3) cilt, (4) birim
volume label:birim etiketi

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z