| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

E Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
E-MAIL:: Internet'e bağlı makineler birbirlerine elektronik-posta atmak suretiyle haberleşebilirler. Elektronik-postalar'a tarih, saat, gönderen kişi, postayı alması gereken kişi ve postanın konusu mutlaka yazılmalı, sade ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
E-mail (E-posta):: Elektronik mektup. Internet üzerinde kişisel mektupların bir noktadan bir diğerine yollanması için kullanılan yöntem.
E-posta adresi:: Belirli bir hedefe elektronik posta göndermek için kullanılan alan adı tabanlı adres ya da UUCP adresi. Örneğin: İlhami net. com.com gibi.ünlemli makine adresi (bang path), Unix'ten Unix'e Kopya (UNIX-to-UNIX CoPy).
E-zine (Electronic magazine):: Internet üzerinde periyodik sürelerle yayınlanan dergiler. Bazıları ücretli olup değişik ilgi alanlarında çıkar.
EARN:: Avrupa Akademi ve Araştırma Kurumları Arası Bilgisayar Ağı (European Academic and Research Network)
Echo:: Yankı
EDTV:: İngiltere'de IBM (Independent Broadcasting Auttorih) tarafından geliştirilen televizyon sistemi, Ekranın yükseklik ve en oranı HDTV ile aynıdır (16.9). Ancak satır sayısı yine 625'tir.
EEPROM:: Elektriksel olarak sürekli silinip, yazılabilen EPROM denilebilir. Silme işlemi ultraviole ışık yerine, elektrik akımıyla yapılmaktadır.
EFF:: Bilgisayar kullanımının, dolayısıyla iletişim ve bilgi dağılımının gitgide artamasının toplumda yarattığı sosyal ve hukuksal etkileri saptamak için oluşturulmuş bir kurum.
EFFECT PROCESSOR:: Stüdyoda eko, derinlik ve değişik dinleme hacimlerinin etkilerini yaratan sistemler.
EHT:: Ekstra (fazladan) yüksek gerilim.
ELA:: Amerika Birleşik Devletlerinde öngörülen audio ve video standartlarının tespit eden kuruluş.
Elapsed time:: CD'de çalınan bölümlerin süresine gösteren hane.
Electronic:: Elektronik: Elektronun hareketini boşlukta ve yarı iletkende kontrol eden bilim dalı.
Electronic Editing:: Program bölümlerini video bandına fiziki anlamda kesilmeden yerleştirmek ya da monte etmek.
Electronic Mail (email):: Elektronik Posta (e-posta)Bir bilgisayar kullanıcısının aralarındaki iletişim ağı vasıtasıyla diğer bilgisayar kullanıcıları ya da kullanıcı grupları ile mesaj alışverişi yapıtığı sistem. Elektronik posta Internet'in en popüler kullanım alanlarından birini oluşturmaktadır.
ELEKTRONİK YAYINCILIK:: Multimedyanın ana kullanım alanlarından biridir. İletişim teknolojisinin ulaştığı son nokta multimedya ve Internet'dir. Bu nedenle medya kavramını oluşturan tüm birimlerin (Televizyon, ansiklopedi, katalog, kitap, dergi, gazete vs.) yüksek teknolojiyi kullanarak daha iyi hizmet vermek ve bu yolla rakiplerini de teşvik etmek ve bir yerde toplumsal sorumlulukları altına girmektedir.Günümüzde ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle multimedya, medyanın tüm işlevlerini yerine getirememektedir. Bu ekonomik olanaksızlıklar sebebiyle multimedya henüz alternatif bir yayıncılık olarak uygulanmaktadır. CD-ROM kullanabilme imkanı olmayan kesim gözönünde bulundurularak, genellikle yazılı metaryalin ekinde gönderilmektedir.Avantajları:Birden fazla ansiklopedi bir CD-ROM içinde yer alabilir. CD-ROM içindeki bilgiler ve sesler, fotoğraflar ve filmlerle desteklenebilir. CD-ROM baskı maliyeti kağıt baskı maliyetinden çok daha düşük olduğu gibi, iyi korunduğu takdirde 100 yıl kullanılması mümkündür. On ciltlik bir ansiklopedi yerine 100gr.'lık bir CD-ROM'un dağıtımı çok daha kolay ve ekonomiktir. CD-ROM'un güncelleştirilmesi daha basit ve az maliyetlidir. Etkileşim faktörü son kullanıcıya büyük zaman ve kullanım kolaylığı kazandırır.
Emisyon:: Katı, sıvı yüzeyden ya da genellikle bir metalden elektronların elektromanyetik radyasyon yoluyla veya elektronların ısı yoluyla açığa çıkarılması.
Encoder:: Kodlayıcı.
Enhance:: Temel bir imgeyi, daha iyi dizayn standartlarına ve görüntüsel anlatma ulaştırma için yapılan işlemler.
Entegre devre:: Bir çok devrenin veya devre kısımlarının bir muhafaza içinde bir araya getirilmesi (toplayıcı).
EP:: Video veya kamerada hızın düşürülerek bant kapasitesinin iki misline çıkarılması
EPS:: (Encapsulated PostScript) Sınırlandırılmış PostScript diyebiliriz. Bir dökümanın PostScript dilinde kaydedilmesi.
EQUALIZATION:: Ton kontrol (Bas-orta-Tiz) seslerin işlenmesi, düzeylendirilmesi ve bu prensiplere verilen isim.
Equalize:: Videoda görüntü sinyallerinin karakteristiklerini kontrollü bir şekilde değiştirmek.
Erase:: Magnetik bir bilgiyi yenilemek veya silmek.
Error mesajı:: Hardware veya software uygulamalarında uygun olmayan bir data girişinin yapıldığını belirten görülebilir veya duyulabilir uyarı.
Ethernet:: Başlangıçta Xerox tarafından geliştirilen, daha sonra Digital, Intel ve Xerox (DIX) tarafından düzenlenen 10Mb/s iletişim ağı standardı. Eşmerkezli (coaxial) bir kabloya bağlanan tüm sistemler kabloyu kullanmak için (CSMA/CD denilen bir yönteme göre mücadele ederler. Yerel Alan (Local Area Network).
EXCITE:: Adres: http://www.excite.com/Gerçekten ne istediğinizi bulamıyorsanız, Excite'ın gelişmiş yardımcı teknolojisi sayesinde ne istediğinizi bulabilirsiniz.Her hafta yenilenen 11.5 milyon tam text sayfası, Konularında oldukça bilgili olan yazarlar ve makaleleri, Use Net haber grupları, saatlik haberler, yorumlar ve INTERNET üzerindeki ilk interaktif çizgi film gösterisi.
Extension:: Dosya adından sonra yazılan üç karaktere kadar ek. Extension, dosya adının belirleyicisi veya ayırıcısı olarak görev yapar. Dosya adından (.) ile ayrılır. .DOS, .AVI, .WRI, .BAS vb.
Exterpolation:: Bilinen iki noktanın dışındaki bilinmeyen üçüncü noktanın bulunmasına dayalı matematiksel işlem türü. Tersi, İnterpolasyon'dur.
E Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
eder:price
edilgen:passive
edinmek:adopt
Eğitim:Training
eğitmen:tutorial
eğri:curve
ek:attachment
ek açıklama:annotation
ek damgalar:extended characters
ek yük:overhead
Ekran Yaz tuşu:Print Screen key
ekranı kaplamak:maximize
eksen:axis
eksen kaydırma çizgisi:axis translation line
eksi:minus
eksik, atlanmış:missing
el ile:manual
elde:carry
elektronik posta:electronic mail
elemeli sıralama:bubble sort
elkitabı:manual
elle besleme:manual feed
elyazısı desteği:handwriting support
en boy oranı:aspect ratio
en büyük, en çok, en yüksek:maximum
en iyi:optimum
en küçük, en az, en düşük:minimum
en sağdaki basamak:least significant digit
en soldaki basamak:most significant digit
en son:recent
enbüyütme:maximize
enerji:energy
eniyileme:optimization
enküçültme:minimize
Enterprise System Architecture:ESA
ergonomi:ergonomics
erim:range
erişilir:accesible
erişilirlik:accesibility
erişim:access
erişim düzeneği:actuator
erişim kilidi:privacy lock
erişim süresi:access time
erişim yöntemi:access method
erişmek:retrieve
ertelemek:Postpone
Esc tuşu:Esc key
esnek:flexible
Ethernet:Ethernet
EtherTalk:EtherTalk
etiket:label
Etiketli iletişim kutusu:Tab Dialog
etki alanları arası:cross-domain
etki alanı:domain
etkileşim:interaction
etkileşimli:interactive
etkin:effective
etkin olmayan:inactive
etkinleştirmek:activate
etkinliğini kaldırmak:deactivate
etkinlik:activity
evirme:invert
evre:phase
evrensel:universal
:peer
Eşanlamlılar:Thesaurus
eşaralıklı yazıyüzü:monospaced font
eşdeğer:equivalent
eşeksenli, eşeksenel:coaxial
eşgüdüm:coordination
eşgüdüm sağlamak:coordinate
eşgüdümcü:coordinator
eşik:threshold
eşit imi:equal sign
eşitleme:equalization
eşlem:map
eşlemek:map
eşlenmemiş:unmapped
eşler arası:peer to peer
eşleştirmek:match
eşli:paired
eşlik:parity
eşlik biti:parity bit
E Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
e-mail:bkz. electronic mail
echo:yankı
ECR:bkz. Electronic Cash Register
edge:kenar
edit:düzenlemek
edition:basım
editor:düzenleyici
effective:geçerli olan
efficiency:verimlilik
EGA:bkz. Enhanced Graphics Adapter
eject:çıkartmak
elapsed time:geçen süre
Electronic Cash Register:(Elektronik) Yazarkasa
electronic mail:elektronik posta
element:öğe
eligible:seçilebilir
ellipsis:üç nokta
em-dash:uzun çizgi
embed:gömmek
embedded object:gömülü nesne
emergency:ivedi durum
emission:yayma
emit:yaymak
emphasize:vurgulamak
empty:boş
emulate:öykünmek
emulation:öykünüm
emulation program:öykünüm programı
emulator:öykünücü
en-dash:orta çizgi
enable:seçilir kılmak
enabled:seçilir kılınmış
encapsulation:sarma
enclose:kapsamak
enclosure:kapsam
encode:kodlamak
encrypt:şifrelemek
end:Son
End key:Son tuşu
end user:son kullanıcı
energy:enerji
engineering change:teknik değişiklik
enhance:geliştirmek
enhanced:geliştirilmiş
Enhanced Graphics Adapter:Gelişmiş Çizge Bağdaştırıcı
enhanced keyboard:geliştirilmiş klavye
enhanced mode:geliştirilmiş kip
enlarge:büyütmek
enqueue:kuyruğa koymak
enter:girmek
Enter key:Gir tuşu
enterprise:kuruluş, şirket
entity:varlık
entry:giriş
entry point:giriş noktası
envelope:zarflamak
envelope creation:zarf hazırlama
envelope feeder:zarf besleyici
environment:çevre
environment variable:çevre değişkeni
epilogue:sonsöz
EPROM:bkz. Erasable Programmable Read Only Memory
equal sign:eşit imi
equalization:eşitleme
equation:denklem
equation editor:denklem düzenleyici
equipment:donatım
equivalent:eşdeğer
erasable programmable read-only memory:silinir programlanır salt oku bellek
erase:silmek
eraser:silgi
ergonomics:ergonomi
error:hata
error handling:yanlışları işleme
error log:hata günlüğü
error Message:hata iletisi
error recovery:hatadan kurtulma
ESA:Enterprise System Architecture
Esc key:Esc tuşu
escape:kaçmak
escape sequence:kaçış tuşu dizisi
escaping key:kaçış tuşu
Ethernet:Ethernet
EtherTalk:EtherTalk
even:çift
even number:çift sayı
event:olay
event driven:olaya dayalı
everyone:herkes
evoke:çağırmak
example:örnek
exception:kural dışı durum
exception handling:kural dışı durum işleme
exception message:kural dışı durum iletisi
exchange (noun):değişim
exchange (verb):değişmek
exclude:dışlamak
exclusive or:dışlayan ya da
executable:yürütülür
execute:yürütmek
execution time:yürütme zamanı
executive information system:üstyönetim bilişim sistemi
exercise:alıştırma
existing:varolan
exit:çıkmak
expand:genişletmek
expanded:genişletilmiş
expanded memory:genişletilmiş bellek
expansion board:genişletme kartı
expansion card:genişletme kartı
expansion gate feature:genişletme geçiti aksamı
expansion slot:genişletme yuvası
expert system:uzman sistem
expiration date:son kullanma tarihi
explicit:belirtilmiş
exploded pie:ayrılmış dilim
exponent:üst
exponential:üstel
export (noun):dışarı aktarım
export (verb):dışarı aktarmak
expression:anlatım
expression(mat):deyim
extend:uzatmak, genişletmek
extended character set:genişletilmiş damga kümesi
extended characters:ek damgalar
extended keyboard:genişletilmiş klavye
extended memory:uzatılmış bellek
extension:uzantı (dosya adları)
extension (telephone):iç hat
extension cord:uzatma kablosu
external:dış
external modem:dış modem
external storage:dış saklama birimi
externally described data:dışarda tanımlanan veri
externally described file:dışarda tanımlanan kütük
extract:seçip çıkartmak
extreme:uçdeğer

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z